เอกสาร, แบบฟอร์ม.


 

สามารถ download เอกสารทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารงานวิจัย ดังนี้
1. เอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจ
https://cmu.to/Document1
2. แบบฟอร์มหนังสือ
https://cmu.to/DocForm