นายกิตติพงศ์ รุ่งเรืองธนะกิจ

ผู้จัดการ Specimen Processing Unit


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนน อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 66-53-945055 / 66-53-946148 ต่อ 243
โทรสาร 66-53-894032