ผู้จัดการ

Mr. Kittipong Rungruengthanakit
นายกิตติพงศ์ รุ่งเรืองธนะกิจ


ผู้ช่วยผู้จัดการ

Mrs. Chiraphorn Kaewkosaba
นางจิราพร แก้วเกาะสะบ้า

Laboratory Supervisor

Mrs. Nattanun Suwannamas
นางณัฏฐนันท์ สุวรรณมาศ


นักเทคนิคการแพทย์

Miss Supatcharin Thasook
นางสาวสุพัชรินทร์ ธะสุข
Miss Thunyaporn Wangtan
นางสาวธัญญพร วังตาล
Miss Sutisa Tienkanted
นางสาวสุธิษา เทียนกันเทศ

นักวิทยาศาสตร์

Miss Wanwisa Tongarom
นางสาววันวิสาข์ ทรงอารมภ์


เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

นางชนากานต์ กุณภา
นางชนากานต์ กุณภา

คนงานห้องปฏิบัติการ

Mrs. Lar Chandee
นางหล้า จันทร์ดี