หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีพันธกิจหลักในการทำงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ปัจจุบันมีงานวิจัยครอบคลุม 2 ด้าน ได้แก่ มลพิษทางอากาศ และอาหารปลอดภัย


ERU-Presentation-thai
smog-eru002