ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง หัวหน้าสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดินทางไปหารือความร่วมมือ และให้ความรู้ทางด้านงานวิจัยและงานวิชาการ กับคณาอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ณ Organic Recycling Research institute (Suzhou) of China Agricultural University ในหัวข้อ Agricultural Chemical and Particulate Matter (PM2.5) Exposure Affects to People Living in Agricultural Areas, Northern Thailand and Promote the Future Health Sustainability เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และนำไปต่อยอดในอนาคต พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเคมีและชีวภาพของสถาบันฯ โดยมีนายสุเมธ ยะด้วง ผู้ช่วยนักวิจัยจากหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ร่วมเดินทางไปเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อดังกล่าวอีกด้วย

25-1 32-1-1024x76826-1-1024x768  28-1-1024x768 29-1-1024x76827-1-1024x768 24-1-1024x768

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง หัวหน้าสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยนายสุเมธ ยะด้วง ผู้ช่วยนักวิจัยจากหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เดินทางไปหารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและงานวิชาการ ร่วมกับ Professor Ting Xu ณ China Agricultural University มณฑลปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อนำเสนอและหารือความเป็นไปได้การทำงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตแอนติบอดี้ และการนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต พร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย China Agricultural อีกด้วย

2729-1024x768 28-1024x768  31-1024x768 32-1024x768

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสองหัวหน้าสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยนายสุเมธ ยะด้วง
ผู้ช่วยนักวิจัยจากหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
เดินทางไปหารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและงานวิชาการ ณ Guangdong Provincial Key Laboratory of
Food Quality and Safety, South China Agricultural University, Guangzhou ประเทศจีน
เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแอนติบอดี้ที่มีความจำเพาะสูง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Professor
Zhen-Lin Xu และนักศึกษาจากประเทศจีน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ยังได้เข้าไปศึกษากระบวนการผลิต immunochromatographic strip test จากแอนติบอดี้ที่ผลิตได้ ณ
Guangzhou Wanlian Biotechnology Co., Ltd เพื่อเป็นแนวทางต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคตต่อไป

1925-1024x768 20-1024x768  22-1024x768  24-1024x768  26-1024x768

ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนำโดยอาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง หัวหน้าสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอาจารย์ ดร.อนุรักษ์ วงตา พร้อมด้วยนักศึกษาสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ น.ส.ศิริขวัญ ดอกอุทา น.ส.พรรณิกา ต้องใจ และน.ส.พิชามญชุ์ ยาณะ และผู้ช่วยนักวิจัยจากหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้แก่ น.ส.นุชกานต์ สว่าง และ นายสุเมธ ยะด้วง เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ The 10th EAFES international congress ณ เจจู ประเทศเกาหลีใต้ ในหัวข้อเรื่อง Nature’s Contribution to People (NCP) in East Asia: Toward the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) โดยได้นำเสนอผลงานแบบ poster presentation จำนวน 5 ผลงาน และแบบ oral presentation จำนวน 1 ผลงาน และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยกับนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้ามาชมการนำเสนอผลงาน

LINE_ALBUM_นำเสนองานเจจู_230725_7LINE_ALBUM_Korea -20230715_๒๓๐๘๒๑_2LINE_ALBUM_นำเสนองานเจจู_230725_2LINE_ALBUM_นำเสนองานเจจู_230725_5 LINE_ALBUM_นำเสนองานเจจู_230725_4 LINE_ALBUM_นำเสนองานเจจู_230725_1  LINE_ALBUM_Korea -20230715_๒๓๐๘๒๑_3

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง หัวหน้าสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอาจารย์ ดร.อนุรักษ์ วงตา อาจารย์จากสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมกับผู้ช่วยนักวิจัยจาก หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้แก่ น.ส.นุชกานต์ สว่าง น.ส.พรรณิกา ต้องใจ นายสุเมธ ยะด้วง น.ส.พิชามญชุ์ ยาณะ และน.ส.ศิริขวัญ ดอกอุทา พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เดินทางไปหารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและงานวิชาการ ร่วมกับกับ Prof. Chuleui Jung และนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Andong National University ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อนำเสนอและหารือความเป็นไปได้การทำงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารสำคัญทางพฤกษเคมี และสารทางโภชนาการ เพื่อสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากแมลงในอนาคต

LINE_ALBUM_ม-อันดง_230725_8 LINE_ALBUM_ม-อันดง_230725_5 LINE_ALBUM_ม-อันดง_230725_9 LINE_ALBUM_ม-อันดง_230725_1 LINE_ALBUM_ม-อันดง_230725_3 LINE_ALBUM_ม-อันดง_230725_11 LINE_ALBUM_ม-อันดง_230725_6-1024x576