ดร. สุรัตน์ หงษ์สิบสอง
s_hongsibsong@hotmail.com


หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนน อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 0 5394 2508 ต่อ 341

โทรสาร: 0 5394 2528