ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนำโดยอาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง หัวหน้าสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอาจารย์ ดร.อนุรักษ์ วงตา พร้อมด้วยนักศึกษาสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ น.ส.ศิริขวัญ ดอกอุทา น.ส.พรรณิกา ต้องใจ และน.ส.พิชามญชุ์ ยาณะ และผู้ช่วยนักวิจัยจากหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้แก่ น.ส.นุชกานต์ สว่าง และ นายสุเมธ ยะด้วง เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ The 10th EAFES international congress ณ เจจู ประเทศเกาหลีใต้ ในหัวข้อเรื่อง Nature’s Contribution to People (NCP) in East Asia: Toward the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) โดยได้นำเสนอผลงานแบบ poster presentation จำนวน 5 ผลงาน และแบบ oral presentation จำนวน 1 ผลงาน และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยกับนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้ามาชมการนำเสนอผลงาน

LINE_ALBUM_นำเสนองานเจจู_230725_7LINE_ALBUM_Korea -20230715_๒๓๐๘๒๑_2LINE_ALBUM_นำเสนองานเจจู_230725_2LINE_ALBUM_นำเสนองานเจจู_230725_5 LINE_ALBUM_นำเสนองานเจจู_230725_4 LINE_ALBUM_นำเสนองานเจจู_230725_1  LINE_ALBUM_Korea -20230715_๒๓๐๘๒๑_3

Post 200 Views