เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง หัวหน้าสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอาจารย์ ดร.อนุรักษ์ วงตา อาจารย์จากสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมกับผู้ช่วยนักวิจัยจาก หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้แก่ น.ส.นุชกานต์ สว่าง น.ส.พรรณิกา ต้องใจ นายสุเมธ ยะด้วง น.ส.พิชามญชุ์ ยาณะ และน.ส.ศิริขวัญ ดอกอุทา พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เดินทางไปหารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและงานวิชาการ ร่วมกับกับ Prof. Chuleui Jung และนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Andong National University ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อนำเสนอและหารือความเป็นไปได้การทำงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารสำคัญทางพฤกษเคมี และสารทางโภชนาการ เพื่อสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากแมลงในอนาคต

LINE_ALBUM_ม-อันดง_230725_8 LINE_ALBUM_ม-อันดง_230725_5 LINE_ALBUM_ม-อันดง_230725_9 LINE_ALBUM_ม-อันดง_230725_1 LINE_ALBUM_ม-อันดง_230725_3 LINE_ALBUM_ม-อันดง_230725_11 LINE_ALBUM_ม-อันดง_230725_6-1024x576

Post 217 Views