ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง หัวหน้าสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดินทางไปหารือความร่วมมือ และให้ความรู้ทางด้านงานวิจัยและงานวิชาการ กับคณาอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ณ Organic Recycling Research institute (Suzhou) of China Agricultural University ในหัวข้อ Agricultural Chemical and Particulate Matter (PM2.5) Exposure Affects to People Living in Agricultural Areas, Northern Thailand and Promote the Future Health Sustainability เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และนำไปต่อยอดในอนาคต พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเคมีและชีวภาพของสถาบันฯ โดยมีนายสุเมธ ยะด้วง ผู้ช่วยนักวิจัยจากหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ร่วมเดินทางไปเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อดังกล่าวอีกด้วย

25-1 32-1-1024x76826-1-1024x768  28-1-1024x768 29-1-1024x76827-1-1024x768 24-1-1024x768

Post 260 Views