สไลด์บรรยาย / เอกสารวิชาการ ดาวน์โหลด ฟรี.

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

01 Burden and Pitfall in Management of Diabetic Foot Ulcer in Thailand โดย ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

02 Underneath the Iceberg Pathophysiology of Diabetic Foot and How to Kill the Culprit โดย รศ. นพ.ณัฐพงศ์  โฆษชุณหนันท์

How to Deal with Diabetic Neuropathic Foot Ulcer?

– 03 Charcot Neuroarthropathy โดย รศ. นพ.ธนวัฒน์  วะสีนนท์

– 04 Foot Pressure Analysis & Simple off Loading for Uncomplicated Callus & Ulcer โดย อ. พญ.จีระนันท์  คุณาชีวะ

05 How to Deal with Diabetic Foot Ulcer Role of Vascular Surgeon and Plastic Surgeon โดย ศ. คลินิก. นพ.อภิรักษ์  ช่วงสุวนิช

06 How to Deal with Diabetic Foot Ulcer Role of Vascular Surgeon and Plastic Surgeon2 โดย อ. นพ.ศุภพงษ์  อาวรณ์

07 Case Discussion Challenging Case in Neuropathic Ulcer, Vascular ulcer โดย รศ. นพ.ธนวัฒน์  วะสีนนท์, อ. นพ.สารนาถ  ออรพินท์ และ อ. นพ.สฤษฎ์พัฒน์  ออรพินท์

08 Lunch lecture Role of Askina Calgitrol Ag. In Pressure Sore โดย ศ. คลินิก. นพ.อภิรักษ์  ช่วงสุวนิช

 

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

01 Diabetic Foot Infection How I do it โดย อ. นพ.สฤษฎ์พัฒน์  ออรพินท์

02 Update Thai Diabetic Foot Guideline in Real World โดย รศ. นพ.ณัฐพงศ์  โฆษชุณหนันท์

03 Dressing Wound in Actual Practice in Thailand โดย คุณดาววรรณ์  คุณยศยิ่ง

04 Dressing Wound in diabetic foot ulcer in limited resource โดย Dr. Harikrishna K Ragavan Nair

05 Measure and Make the Difference โดย Professor Raj Mani

06 Ten mistakes in management of lower limb ulceration โดย ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

07.2 Unlocking The Shoe Issue for Diabetic Patients in Chiang Mai cpg2013-1 โดย ผศ.รุ่งศักดิ์  ศิรินิยมชัย

07.3 Unlocking The Shoe Issue for Diabetic Patients in Chiang Mai เท้า โดย ผศ.รุ่งศักดิ์  ศิรินิยมชัย

07.4 Unlocking The Shoe Issue for Diabetic Patients in Chiang Mai ประกาศ 2559 โดย ผศ.รุ่งศักดิ์  ศิรินิยมชัย

08 Case Discussion Difficult Case in Diabetic Foot Infection and Shoe Management โดย คุณบำเหน็จ  แสงรัตน์ และคณะ

08.2 Case Discussion Difficult Case in Diabetic Foot Infection and Shoe Management โดย คุณบำเหน็จ  แสงรัตน์ และคณะ

08.3 Case Discussion Difficult Case in Diabetic Foot Infection and Shoe Management โดย คุณบำเหน็จ  แสงรัตน์ และคณะ

lecture Topic: Venous ulcer management and Sulodexide

– 09 Compression therapy in hot weather, how I do it โดย Dr. Harikrishna K Ragavan Nair

– 10 UIP 2015 guideline for venous ulcer management and the role of Sulodexide โดย ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

Post 2006 Views