บทบาท

Specimen Processing Unit (SPU) เป็นหนึ่งในหน่วยสนับสนุนการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยมีหน้าที่ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยใน NIH HIV/AIDS research networks และรวมถึงโครงการวิจัยที่เป็นของบริษัทยา ซึ่ง SPU มีบทบาทในการรับผิดชอบการดำเนินการแยกองค์ประกอบของสิ่งส่งตรวจให้เหมาะสมกับการตรวจวิเคราะห์ จากนั้นจะจัดเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิที่กำหนดเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งส่งตรวจจนกว่าจะมีการจัดส่งไปยังห้องปฏิบัติการที่กำหนดไว้ทั้งในและต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม Good Clinical Practice (GCP), Good Clinical Laboratory Practice (GCLP), Human Subject Protection (HSP) and International Air Transport Association (IATA) Regulations และมีการฝึกอบรมซ้ำเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ


นโยบายคุณภาพ

Specimen Processing Unit มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือดำเนินงานวิจัยในระดับมาตรฐานสากล โดยพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม DAIDS Guidelines for Good Clinical Laboratory Practice (GCLP) standards โดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านชีวการแพทย์และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์คุณภาพ

  1. ให้บริการ specimen processing ที่มีคุณภาพและทันเวลา ตามข้อกำหนดของโครงการวิจัย
  2. ให้บริการ specimen storage ตามอุณหภูมิที่กำหนดตลอดเวลา
  3. ให้บริการจัดส่ง specimens ไปที่ห้องปฏิบัติการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีความผิดพลาดเกี่ยวกับหลอด specimens เป็น 0 % และมีข้อบกพร่องในระบบเอกสารไม่เกิน 5 %
  4. พัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง มี productivity เพิ่มขึ้น
  5. พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนพัฒนาและฝึกอบรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า บุคลากรดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและตามมาตรฐานที่กำหนด และมีการทวนสอบบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ
  6. ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกัน

รางวัลที่ได้รับ

SPU ได้ดำเนินการรองรับโครงการวิจัยต่างๆ ของ HIV Prevention Trials Network (HPTN) และทาง Network ได้จัดให้มีรางวัลคุณภาพการปฏิบัติงานด้านต่างๆ (Outstanding Performance) ในปี ค.ศ. 2009 – 2011 ซึ่งห้องปฏิบัติการสถาบันฯ ที่ประกอบด้วย SPU และ ห้องปฏิบัติการคลินิก (CL) ได้รับรางวัล Best Laboratory Performance ในปี ค.ศ. 2009, 2010 – 2011

HPTN-Best-Laboratory--Performance-Year-2009
HPTN-Best-Laboratory--Performance--Year-2010—2011

SPU ได้ดำเนินการในโครงการวิจัย MTN-017 ซึ่งสถาบันฯ ได้เข้าร่วมเครือข่ายวิจัย Microbicide Trials Network (MTN) ในปี ค.ศ. 2014 และ ในปี ค.ศ. 2015 ทางเครือข่ายวิจัย MTN ได้มอบรางวัล Outstanding Laboratory Performance in MTN-017 ให้แก่ห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ ประกอบด้วย SPU และ ห้องปฏิบัติการคลินิก (CL)
HIV prevention ยอดเยี่ยมของ Microbicide trial network (MTN)