พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘.


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ