แบบฟอร์ม Download  IBC

ส่งเอกสาร ต้นฉบับจำนวน 1 ชุด
ไฟล์เอกสารเหมือนต้นฉบับ ในรูปแบบ PDF File (*ตั้งชื่อทุกไฟล์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) ในรูปแบบ zip

E-mail: จัดส่ง “PDF File”:

ส่งเอกสารไฟล์ “PDF File” ได้ที่ E-mail: Rihes.ibc@gmail.com

หมายเหตุ: โปรดระบุ Version/วันที่ของเอกสารทุกฉบับด้วย เช่น version 1.0 วันที่ 1 มกราคม 2563 และหากมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารให้ระบุ Version/วันที่ของเอกสารที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ด้วย เช่น ฉบับปรับปรุงแก้ไข version 1.1 วันที่ 11 มีนาคม 2563 หรือ ฉบับปรับปรุงแก้ไขวันที่ 11 มีนาคม 2563