พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘.


หนังสือรับรอง การขออนุญาต การผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้ายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ใบอนุญาตนำเข้าเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ปี 2565

ใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ปี 2565

หนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ปี 2565

หนังสือรับรองการแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 2565