คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่ดังนี้
1 กากับดูแลความปลอดภัยในการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่ทาการศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงความปลอดภัยทางชีวภาพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้นๆ
2. พิจารณาและกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการผลิตและการครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดโรคหรืออันตราย
3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความปลอดภัยในการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ รวมถึงความปลอดภัยทางชีวภาพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้นๆ
4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือหน่วยงานตามกฎหมาย หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องในการกากับดูแลการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกาหนด
5. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. พิจารณาประเมิน/รับรองโครงการวิจัยที่ขอรับการรับรองความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับสูงที่คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงานส่งเรื่องผ่านเพื่อพิจารณา
7. สนับสนุนการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. ดาเนินการเรื่องเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงานทั้ง 7 ชุด ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ให้ประธานกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ชุดที่ 1 – 7 เป็นกรรมการ ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยตาแหน่ง
2. ดาเนินการตามแนวทางมาตรฐาน รวมทั้งวางระบบมาตรการตรวจสอบ และควบคุมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (modern biotechnology) หรือพันธุวิศวกรรม ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม เพื่อให้สามารถดาเนินงานวิจัย ได้ตามมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของส่วนงานต่อคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. พิจารณาให้การรับรองโครงการวิจัยที่ดาเนินการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (modern biotechnology) หรือพันธุวิศวกรรม ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม รวมทั้งการสนับสนุน และติดตามผล/ประเมินผลการรับรองโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา และรายงานผลการดาเนินงานของการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ต่อคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ประสานงานและดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามที่คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบหมาย