คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ชุดที่ 3
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เรียน  หัวหน้าโครงการวิจัยทุกท่าน

ท่านสามารถนำเสนอเอกสารโครงการวิจัยให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ชุดที่ 3
โทร. 053-936148 ต่อ 459
E-mail: Rihes.ibc@gmail.com