รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2546

เรื่อง “กินอย่างไรให้ปลอดภัย และ โรคเบาหวาน”
โดย พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์

 

1.audio-file-icon

 

2.audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2546

เรื่อง “โครงการวิจัยเรื่อง การให้คำปรึกษาเพื่อหาการติดเชื้อ เอชไอวีเชิงรุกและการตรวจเลือดโดยสมัครใจ(VCT)”
โดย รศ.นพ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ และ คณะ

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2546

เรื่อง “บทบาทหน้าที่และงานวิจัยของสถาบันฯต่อชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 25 และทัศนะเกี่ยวกับความต้องการของภาคเอกชนกับงาน และบทบาทของสถาบันฯ”
โดย ศ.นพ. ธีระ ศิริสันธนะ และ คุณโชติรส วงศ์วรรณ

 

1.audio-file-icon

 

2.audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2546

เรื่อง “โรคอ้วน ภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพ”
โดย ดร. ศักดิ์ดา พรึงลำพู

 

1.audio-file-icon

 

2.audio-file-icon

 

3.audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2546

เรื่อง “งานวิจัยด้านสารเสพติดของสถาบันวิจัยฯ”
ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ และ คุณยอม ชื่นใจ

1 . audio-file-icon

 

2. audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2546

เรื่อง “โครงการวิจัยทดสอบวัคซีนเอดส์ทดลอง”
โดย ดร. ฉายสุรีย์ ศุภวิไล และ คุณชลธิชา เรืองยุทธิการณ์ และ คุณภูริทรรศ แสนศรี

1. audio-file-icon

 

2.audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2546

เรื่อง “แนะนำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน”
โดย รศ.นพ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ และ ศาสนาจารย์ สนั่น วุฒิ

1. audio-file-icon

2. audio-file-icon

3. audio-file-icon

1

2