รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2547

เรื่อง “การร่วมประชุม HPTN Eurasia Regional Working Group Community Workshop CAB ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน”
โดย ศาสนาจารย์ สนั่น วุฒิ

1.audio-file-icon

2.audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2547

เรื่อง “ยาและสารเสพติดในสถานบันเทิง (Club Drug)
โดย ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ และ คุณกนิษฐา ไทยกล้า

1.audio-file-icon

2.audio-file-icon

3.audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2547

เรื่อง “สิ่งดีดีที่ได้จากการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์”
โดย รศ.นพ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

1.audio-file-icon

2.audio-file-icon

3.audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2547

เรื่อง “ประชุมเอดส์โลก”
โดย รศ.นพ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ (สัมภาษณ์ผู้เสนองาน)

 

1.audio-file-icon

 

2.audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2547

เรื่อง “องค์ความรู้ชาวล้านนา ภูมิปัญญาด้านอาหารการกิน”
โดย คุณสมลักษณ์ นิ่มสกุล และ คุณวิมลพรรณ ลิขิตเอกราช

1.audio-file-icon

2.audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2547

เรื่อง “บทบาทของศูนย์องค์รวมในการดูแลผู้ป่วย ที่กินยาต้านไวรัสเอชไอวี”
โดย คุณรัตนา ไชยฟองศรี

 

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2547

เรื่อง “โภชนาการและสารเคมีในพืชผัก”
โดย นายอดุง ศิลปเสริฐ และ นางวารุณี ไชยฟองศรี

 

1.audio-file-icon

2.audio-file-icon

3.audio-file-icon