รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2551

รายการร้อยสาระ เรื่อง “สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเอง จากการสัมผัสสารเคมีฯ”
โดย ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล
อาจารย์จารุวรรณ จินะฤทธิ์

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2551

รายการร้อยสาระ เรื่อง “การดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย ”
โดย พญ.ลินดา เอื้อไพบูลย์

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2551

รายการร้อยสาระ เรื่อง “ไข้เลือดออก และมาลาเลีย ”
โดย ดร.ละเอียด ประพันธดารา
ดร.วรรณภา สุวรรณเกิด

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2551

รายการร้อยสาระ เรื่อง “โครงการยาต้านไวรัสในคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกัน”
โดย คุณชลธิชา เรืองยุทธิการณ์

audio-file-icon