รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2548

เรื่อง ประสบการณ์ของกรรมการ CAB ในการร่วมประชุมกลุ่มผู้ทำงานชุมชน ทุกภูมิภาคของเครือข่ายวิจัย เพื่อป้องกันเอดส์ ที่ กรุงริโอ เดอจาเนโร บราซิล 23 -28 ตค. 2548
โดย พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต
คุณสมเกียรติ สกุลศึกษาดี
คุณคันธนา ขันติ

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2548

เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาบ้า กับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”
โดย คุณบังอร ศิริโรจน์

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2548

เรื่อง “การเพิ่มจำนวนของร้านขายเหล้าตอง ในอำเภอเมือง เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง”
โดย คุณทัศนัย วงศ์จักร
ดร.สุรินดา กาวิชัย

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2548

เรื่อง “การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 13-15 กค. 2548 กรุงเทพฯ”

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2548

เรื่อง “บทบาทของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน กับการวิจัยโรคเอดส์ในประเทศไทย”
โดย รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์
Mr.Jeffrey B Stanton ,Community Program Manager,HPTN ,FHI

1.audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2548

รื่อง “การดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี และการแจ้งผลให้เด็กทราบ”
อ.พญ. เอื้อมพร โอเบอร์ดอร์เฟอร์

1.audio-file-icon

2.audio-file-icon