รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2556

หัวข้อ สายพันธุ์เชื้อไวรัส HIV
โดย ดร.ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ ศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ
audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2556

หัวข้อ โครงการฝึกอบรมบูรณาการแบบครบวงจรแก่สถานประกอบการทางด้านอุตสหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ปีที่ 2 หัวข้อ “ก๋วยเตี๋ยว”

โดย ดร.ศักดา  พรึงลำภู

อ.เรวัตร  พงษ์พิสุทธินันท์โพธิ์ศรี  ลีลาภัทร

หน่วยวิจัยโภชนาการ

audio-file-icon

 

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2556

หัวข้อ วัคซีนป้องกันเอดส์

โดย พญ.นันทิสา  โชติรสนิรมิต

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

audio-file-icon

 

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2556

หัวข้อ ยุงลาย ภัยร้ายใกล้ตัว

โดย ดร.นงคราญ  ลำจวน

ศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุล และ เซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2556

หัวข้อ เส้นเลือดขอด

โดย ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2556

หัวข้อ การเก็บยาที่ถูกวิธี และการสังเกตยาที่หมดอายุ

โดย ปิยะธิดา  สร้อยสุวรรณ

ณัฐพร  โฆษชุณหนันท์

เวฬุรี  มโนยศเภสัชกร

audio-file-icon

 

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2556

หัวข้อ นวัตกรรมการป้องกันเชื้อ HIV จากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โดย นพ.ทวีวัฒน์  สุปินธรรม

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์ และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2556

หัวข้อ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรู้เท่าทันอย่างไร

โดย ธัญภรณ์  เกิดน้อย

หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2556

หัวข้อ ผลโครงการวิจัยพาไทย

โดย ผศ. นพ.เกรียงไกร  ศรีธนวิบูรณ์ชัย

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์ และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

audio-file-icon