รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2550

รายการพิเศษ เรื่อง “สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก”
โดย รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2550

รายการพิเศษ เรื่อง “สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก”
โดย รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2550

เรื่อง “โครงการซูบอกโซน”
โดย ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์
นพ.กนก อุตวิชัย
คุณพจนีย์ เพชรากุล

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2550

เรื่อง “โครงการพาไทย งานวิจัยเชิงคุณภาพ
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ”
โดย ดร.น้ำทิพย์ ศรีรักษ์

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2550

เรื่อง “เก็บตกจากการประชุมประจำปีของเครือข่ายการวิจัย
เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ”
โดย พญ. นันทิสา โชติรสนิรมิต

audio-file-icon