รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2549.


เรื่อง “โครงการ : การศึกษาระยะที่ 4 แบบไปข้างหน้า โดยการสุ่ม แบบเปิดฉลาก เพื่อประเมินประสิทธิผลของ สูตรยาต้านไวรัสเอดส์ที่ประกอบด้วยยาในกลุ่มพีไอและเอ็นเอ็นอาร์ทีไอ วันละครั้ง ในการเริ่มต้นรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี 1 จากภูมิภาคที่มีทรัพยากรจำกัด”
โดย พญ. จรัสดาว บุญธิ

audio-file-icon

Post 412 Views