ผลงานนำเสนอ, ผลงานวิจัย.

presentation

 1. Sakaewan Ounjaijean, Sukanya Chachiyo, Kanokwan Kulprachakarn, Kongsak Boonyapranai, and Kittipan Rerkasem. Antioxidant and anti-inflammatory protection of Thai shallot (Allium ascalonicum) juice in human vascular endothelial cell line EA.hy926. (Oral Presentation)
 2. Sukanya Chachiyo, Sakaewan Ounjaijean, Kanokwan Kulprachakarn, Kongsak Boonyapranai, Kittipan Rerkasem and Somdet Srichairatanakool. Antioxidative and hepatoprotective effects of shallot (Allium ascalonicum) juice against H2O2-treated HepG2 Cells. (Poster Presentation and Full paper Proceeding)
 3. Ounjaijean S., Boonyapranai, K., Pongpaiboon, Y. and Srichairatanakool S. “Steroid 5α-reductase inhibitory activity and total phenolic content of some Thai plants”. นำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 หัวข้อ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” 23 พฤษภาคม 2557 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา.
 4. สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน และกิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม. “การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชาสมุนไพรกับชาเขียวและชาดำ”. นำเสนอในการประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8: โภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, 6-8 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร.
 5. ศักดา พรึงลำภู, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์, เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์, อัตทวิชญ์ เวียงหล้า, อัมพิกา มังคละพฤกษ์, สุรสิงห์ วิศรุตรัตน และไพโรจน์ วิริยจารี. “ข้าวจ้าวเสริมธาตุไอโอดีนขณะหุงต้มและภาวะโภชนาการของไอโอดีนของเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่”. นำเสนอในการประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8: โภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, 6-8 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร.
 6. สมลักษมิ์ นิ่มสกุล, อภินันท์ อร่ามรัตน์, อัมพิกา มังคละพฤกษ์, นิภาภรณ์ ปิ่นมาศ, วิมลพรรณ ลิขิตเอกราช, ศักดิ์ระพี ชัยอินทรีอาจ, สินีนาถ แต่เจริญกุล, ประไพพักตร์ กำเกิด. “ภาวะโภชนาการของเด็กชาวไทยภูเขาในภาคเหนือกลุ่มอายุ 6 ถึง 14 ปี ภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง”. นำเสนอในการประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8: โภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, 6-8 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร.
 7. อรพินท์ พงษ์ธรรม, จำนงค์ กิ่งแก้ว, นิภาภรณ์ ปิ่นมาศ, สมพิศ พรหมขัติแก้ว, ธวัชชัย คำรินทร์, นคร ปริวัตรสกุลชัย, ประภาภร ศักดาวงศ์เสรี, วรัลย์ภรณ์ ณ เชียงใหม่, พัชรี ติ๊บตา, ยุพาวรรณ สิงห์สุภา, กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม. “ความสัมพันธ์ของการบริโภคเนื้อสัตว์ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดดำเรื้อรัง”. นำเสนอในการประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8: โภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, 6-8 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร.
 8. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนาวงค์, ศักดา พรึงลำภู, ณัฏฐ์จรรย์ ไชยราษฎร์, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์, ปาลิกา แช่มประเสริฐ, สุรเชษฐ จินะแก้ว, อนันทิกา รัตน์น้ำหิน. “การเลี้ยงดูทารกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว 0-6 เดือน ในพื้นที่สูง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่”. นำเสนอในการประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8: โภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, 6-8 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร.
 9. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนาวงค์, ศักดา พรึงลำภู, ณัฏฐ์จรรย์ ไชยราษฎร์, โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์, ปาลิกา แช่มประเสริฐ, สุรเชษฐ จินะแก้ว, อนันทิกา รัตน์น้ำหิน. “ภาวะโภชนาการ ความมั่นคงและความหลากหลายของอาหารในเด้กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในพื้นที่สูง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่”. นำเสนอในการประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8: โภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, 6-8 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร.
 10. ศักดา พรึงลำภู,  โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์, เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์, ขวัญนภา สุขคร, วัสนัย วรรธนัจฉริยา, ณัฐพร จ่าหมื่นไวย์ และไพโรจน์ วิริยจารี. “อาหารและโภชนาการตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา: ถั่วเน่าและ ถั่วชีวภาพ” นำเสนอในการประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7: ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในบริบทของอาเซียน, 7-9 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร.
 11. ศักดา พรึงลำภู,  โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์, เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์, ธวัชชัย คำรินทร์ และนพพล เล็กสวัสดิ์. “คุณค่าโภชนาการของไส้อั่วที่จำหน่ายในตลาดสดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” นำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6: ความเชื่อมโยงด้านอาหารสู่ความมั่นคงด้านโภชนาการ, 10-12 กันยายน 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร.

Post 4672 Views