ทรัพย์สินทางปัญญา, ผลงานวิจัย.

innovation_15

  • ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน โสตทัศนวัสดุ ชื่อผลงาน เทคโนโลยีการผลิตแป้งข้าวจ้าวเสริมธาตุไอโอดีน ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ส.11384/2558

Post 5085 Views