หน่วยวิจัยโภชนาการ มีพันธกิจหลักในการทำงานวิจัยด้านอาหารโภชนาการ ความมั่นคงทางอาหาร และความปลอดภัยทางอาหาร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาโภชนาการในพื้นที่เขตภาคเหนือและของประเทศ รวมทั้งการสร้างข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย นอกจากนี้ยังได้ดำเนินงานบริการวิชาการในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยนักวิทยาศาตร์ที่ผ่านการอบรมการวิเคราะห์อาหาร ในห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีการควบคุมมาตรฐาน


1306831888
1306831997

โครงการเพิ่มธาตุไอโอดีนในข้าวเจ้าขณะหุงต้มเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดธาตุไอโอดีนในเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดเชียงใหม่


1306832051

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารพื้นบ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: แคบหมูและผลิตภัณฑ์เลียนแบบแคบหมู


โครงการสร้างชุมชนต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ ถั่วชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ


โครงการสร้างเสริมและติดตามภาวะสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันรวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการที่มีปัญหากลุ่มโรคเมตาบอลิก