ดร.สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน

e-mail: sakaewan@gmail.com, sakaewan@rihes.org


หน่วยวิจัยโภชนาการ | Nutrition Research Unit (NRU)

อาคาร 3 ชั้น 3

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนน อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 66 5394 2508 ต่อ 329
โทรสาร  66 5394 2528