โครงการวิจัย.


nutrifacts

ที่มา: http://bcbstwelltuned.com/2015/07/17/best-app-for-tracking-calories

ชื่อโครงการ

อาหารสุขภาพและโภชนาการสมดุลในยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy Diet and Balance Nutrition in Digital Era for Healthy CMU) (ปีที่ 1)

หัวหน้าโครงการ  ศ.นพ. กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

คณะผู้วิจัย    

 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. พัฒนาฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหารของเมนูอาหารพร้อมรับประทานที่มีจำหน่ายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (NutriFacts)
 2. พัฒนาโปรแกรมแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารในมหาวิทยาลัย (KinNaiMor) ในรูปแบบ mobile application สำหรับบุคลากรและนักศึกษาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. พัฒนาระบบการปรับปรุงคุณภาพอาหารในมหาวิทยาลัยโดยแนวทางบูรณาการ ผ่านโครงการอาหารดีต่อใจ (DeeTorJai)
 4. เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบเชิงสุขภาพ สังคม และเศรษฐศาสตร์ ที่ได้จากโครงการ และผลักดันเพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของบุคลากร
 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ยกระดับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหาร และเครือข่ายเพื่อรองรับการให้บริการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ สอดรับตามยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก: นวัตกรรมอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy University) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network; AUN)

ผู้ให้ทุน                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ดำเนินการวิจัย    ร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมการดำเนินโครงการ

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพร้อมรับประทานที่มีจำหน่ายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบ mobile application

กิจกรรมย่อยที่ 1.1:  การสำรวจข้อมูลอาหาร ที่จำหน่ายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านโครงการนำร่อง “ร้านดีต่อใจ – 55 ร้าน: ฉลอง 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

กิจกรรมย่อยที่ 1.2:  การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่จำหน่ายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 1.3:  การทดสอบใช้งานและศึกษาผลความพึงพอใจของผู้ใช้โมบายแอพพลิเคชั่น KinNaiMor

ระยะเวลา                 เริ่มต้น ก.ค. 2562 สิ้นสุด มิ.ย.2563

Post 5892 Views