สมาชิกศูนย์_๑๘๐๕๒๓_0019

ดร.สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน
หัวหน้าหน่วยโภชนาการ


 

FullSizeRender_1  FullSizeRender_2  sukda

นางวิมลพรรณ ลิขิตเอกราช                                      นางสมลักษมิ์ นิ่มสกุล                                     ดร.ศักดา พรึงลำภู

              ที่ปรึกษาอาวุโส                                                   ที่ปรึกษาอาวุโส                                         ที่ปรึกษาอาวุโส

                                                 Screen Shot 2558-02-20 at 4.19.52 PM        สมาชิกศูนย์_๑๘๐๕๒๔_0037

                                                     นางโพธิ์ศรี ลีลาภัทร์                              นางนิภาภรณ์ ปิ่นมาศ
                                                       ที่ปรึกษาอาวุโส                                   ที่ปรึกษาอาวุโส 


                     พี่ตูน

                                   ดร.วสันต์ ภาคลักษณ์

                                           นักวิจัย


อ.ธวัชชัย  สมาชิกศูนย์_๑๘๐๕๒๓_0020        สมาชิกศูนย์_๑๘๐๕๒๓_0023

               นาย ธวัชชัย คำรินทร์                              นายนคร ปริวัตรสกุลชัย                                    นางประภาพร ศักดาวงศ์เสรี

                 นักวิทยาศาสตร์                                 พนักงานวิทยาศาสตร์                                    พนักงานห้องปฎิบัติการ


  ก้อง          พี่จูน           ลิน

         นายอิทธิชัย เขียวเลางาม                             นางสาวจุฑาทิพย์ สีตาบุตร                   นางสาวสุภาพร จันทร์เทศ

                ผู้ช่วยนักวิจัย                                            ผู้ช่วยนักวิจัย                                   ผู้ช่วยนักวิจัย

1595386691001        1595386664030

          นางสาวณัฐวลัญช์ สุทัน                              นางสาวอรนภา ณรงค์ศรี

                ผู้ช่วยนักวิจัย                                           ผู้ช่วยนักวิจัย