สมาชิกศูนย์_๑๘๐๕๒๓_0019

ดร.สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน
หัวหน้าหน่วยโภชนาการ


 

FullSizeRender_1  FullSizeRender_2  sukda

นางวิมลพรรณ ลิขิตเอกราช                                      นางสมลักษมิ์ นิ่มสกุล                                     ดร.ศักดา พรึงลำภู

              ที่ปรึกษาอาวุโส                                                   ที่ปรึกษาอาวุโส                                         ที่ปรึกษาอาวุโส

                                                 Screen Shot 2558-02-20 at 4.19.52 PM        สมาชิกศูนย์_๑๘๐๕๒๔_0037

                                                     นางโพธิ์ศรี ลีลาภัทร์                              นางนิภาภรณ์ ปิ่นมาศ
                                                       ที่ปรึกษาอาวุโส                                   ที่ปรึกษาอาวุโส 


                     พี่ตูน

                                   ดร.วสันต์ ภาคลักษณ์

                                           นักวิจัย


อ.ธวัชชัย     พี่บี     สมาชิกศูนย์_๑๘๐๕๒๓_0020

               นาย ธวัชชัย คำรินทร์                               นางสาวศศิณัฏฐ์  พงษ์ธรรม                                นายนคร ปริวัตรสกุลชัย

                 นักวิทยาศาสตร์                                          นักวิทยาศาสตร์                                       พนักงานวิทยาศาสตร์

                                                                   สมาชิกศูนย์_๑๘๐๕๒๓_0023

                                                                           นางประภาพร ศักดาวงศ์เสรี

                                                                            พนักงานห้องปฎิบัติการ