อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์อาหารของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตู้ ปณ 80   ปท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50202
โทรศัพท์   0-5394-2508 ต่อ 325, 329  โทรสาร  0-5389-2298


การวิเคราะห์

วิธีวิเคราะห์

ค่าบริการ (บาท)

1.1 Proximate analysis
Moisture Lyophilization

500

Ash Dry ashing

500

Crude protein Nitrogen determinator

600

Crude fat Acid digestion and solvent extraction / fat extractor

600

Carbohydrate By calculation

2,200

Energy Bomb calorimeter

700

1.2 Minerals
Sodium Wet digestion and atomic absorption spectrophotometry

600

Potassium Wet digestion and atomic absorption spectrophotometry

600

Calcium Wet digestion and atomic absorption spectrophotometry

600

Magnesium Wet digestion and atomic absorption spectrophotometry

600

Copper Wet digestion and atomic absorption spectrophotometry

600

Zinc Wet digestion and atomic absorption spectrophotometry

600

Iron Wet digestion and atomic absorption spectrophotometry

600

Iodine (เกลือ) Colorimetry

100

Iodine (อาหาร) Dry ashing and colorimetry

1,000

1.3 อื่นๆ
Phytate Precipitation and colorimetry

1,000

Urinary iodine Ammonium persulfate digestion and colorimetry

125