รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2549

เรื่อง “ความก้าวหน้าในการบำบัดรักษาการติดยาเสพติด ชนิดฝิ่นและเฮโรอีน”
ดร. อภินันท์ อร่ามรัตน์
นพ. ณรงค์ มณีทอน

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2549

เรื่อง “การประชุม HPTN Annual Meeting” ณ กรุงวอชิงตันดีซี วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2549
โดย พญ. นันทิสา โชติสรนิรมิต
คุณสมเกียรติ สกุลศึกษาดี

audio-file-icon

รายการวิทยุ, รายการวิทยุ "เล่าขานงานวิจัย" ประจำปี 2549

เรื่อง “โครงการ : การศึกษาระยะที่ 4 แบบไปข้างหน้า โดยการสุ่ม แบบเปิดฉลาก เพื่อประเมินประสิทธิผลของ สูตรยาต้านไวรัสเอดส์ที่ประกอบด้วยยาในกลุ่มพีไอและเอ็นเอ็นอาร์ทีไอ วันละครั้ง ในการเริ่มต้นรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี 1 จากภูมิภาคที่มีทรัพยากรจำกัด”
โดย พญ. จรัสดาว บุญธิ

audio-file-icon