ประกาศ/คำสั่ง.


ร0001-17.08.64 ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 0001/2564 (อัตราค่าบริการตรวจวินิจฉับเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real-Time PT PCR แบบไดร์ฟทรู)

บันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real-Time PT PCR แบบไดร์ฟทรู ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อว 8392(5) /1520 วันที่ 2 สิงหาคม 2564

1850(2.5.1)17.08.64 ขอนำส่งสำเนาประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ ร0001/2564 (อัตราค่าบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อโควด-19 ด้วยวิธี Real-Time PT PCR แบบไดร์ฟทรู