กิจกรรมงานวิจัย.


เนื่องจากปีงบประมาณ 2566 สป.อว. ไม่ได้บอกรับฐานข้อมูล Web of Science จึงทำให้ ณ ปัจจุบัน ไม่สามารถสืบค้นบทความในฐานข้อมูล Web of Science ในรูปแบบเดิมได้

*** ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่สามารถเข้าใช้งานเพื่อสืบค้นข้อมูลในฐาน ISI ได้ ตามที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือ แต่ยังสามารสืบค้นเพื่อตรวจสอบค่าควอไทล์ด้วยในฐานข้อมูล JCR ทั้งนี้ สบว ขออภัยมา ณ ที่นี้ *** เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://jcr.clarivate.com

สำนักงานบริหารงานวิจัย จัดทำคู่มือสำหรับสืบค้นข้อมูลนักวิจัยในฐานข้อมูล Web of Science (ISI) เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ทางเว็บไซต์สบว https://ora.oou.cmu.ac.th/webofscience/

 คู่มือวิธีสืบค้นผลงานตีพิมพ์ในฐาน-ISI

 การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล-สป.อว.

E.1-ว79-การสืบค้นฐานข้อมูล Web of Science