กิจกรรมศูนย์.


IMG_0837ในงานกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ กรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ โดยการสัมมนา

ดังกล่าวได้มีการมอบรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่นประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งขอแสดงความยินดีกับบุคลากรจาก

ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น 3 ท่าน ได้แก่

  • IMG_4804

ประเภทนักวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า impact factor สูงที่สุดในปี 2560 ได้แก่

ดร.อุทัยวรรณ  อุทัยพัฒน์

IMG_4801

ประเภทข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น สายวิชาชีพได้แก่

นางกฤษฎี  รัตนธรรมเมธี

IMG_4788

ประเภทพนักงานโครงการวิจัยที่มีอายุงาน 0-6 ปี สายวิชาชีพ ได้แก่

นางสาวฉันสุนีย์  ปานโต

IMG_4794

Post 1021 Views