ดร.นงคราญ ลำจวน.


 • CMU (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2549)        Feb 2007-Feb 2008

Title: Proteomic analysis of glutathione transferases involved in DDT and permethrin cross- resistant strain of Aedes aegypti from Thailand: Candidate protein identification

(ภาษา ไทย) การค้นหาชนิดของเอ็นไซม์ กลูตาไธโอน ทราสเฟอเรส ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงชนิดข้ามกลุ่มระหว่างดีดีที และ เพอร์เมทธิน ในยุงลายจากประเทศไทย โดยใช้เทคนิคทาง โปรตีโอมิค


 • WHO/TDR-Reentry grant  Aug 2007-Jul 2011

Title: Molecular characterization of insecticide resistance in Aedes aegypti


 • NRCT, Thailand     Oct 2008-Sep 2009 (ทุนอุดหนุนปี 2552)

Title: Identification and characterization of candidate proteins involved in insecticide resistance mechanism in Aedes aegypti mosquito

(ภาษาไทย) การค้นหาและการศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกลไกการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงลาย

 • NRCT, Thailand    Oct 2009-Sep2010 (ทุนอุดหนุนปี 2553)

Title: Silencing of Epsilon glutathione transferases involved in insecticide resistance in Aedes aegypti by RNA interference

(ภาษา ไทย) การยับยั้งเอ็นไซม์ กลูตาไธโอน ทรานสเฟอเรส ชนิดแอ็บซิลอนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงลาย โดยใช้เทคนิคอาร์เอ็นเออินเทอร์เฟียเรนซ์


 • NRCT, Thailand     Oct 2010-Sep 2011 (ทุนอุดหนุนปี 2555)

Title: Characterization of cytochrome P450 involved in insecticide resistance mechanism in Aedes aegypti mosquito

(ภาษาไทย) การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงลาย


 • TRF, Thailand       Aug 2011-Jul 2014

Title: Biology, Ecology and Genetics of Paraites and Insect Vectors and Control” for Professor Dr. Wej Choochote (RTA5480006)

(Sub-project: Molecular characterization of monooxygenases in insecticide resistant Aedes aegypti)


 • NRCT, Thailand     Oct 2012-Sep 2013 (ทุนอุดหนุนปี 2556)

Title: Characterization of cytochrome P450   involved in insecticide resistance mechanism in Aedes aegypti mosquito (year 2)

(ภาษาไทย) การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงลาย (ปีที่ 2)

ทุนอยู่ในระหว่างดำเนินการ ขอขยายเวลา 1 ปี


 • NRCT, Thailand     Oct 2013-Sep 2014 (ทุนอุดหนุนปี 2557)

Title: The role of the Aedes aegypti cytochrome P450s in insecticides resistance

(ภาษาไทย) บทบาทของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในยุงลายต่อการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลง


Publications

 1. Lumjuan, N., Wicheer. J., Leelapat, P., Choochote, W., Somboon, P. (2014) Identification and characterisation of Aedes aegypti aldehyde dehydrogenases involved in pyrethroid metabolism. PLoS One 9: e102746
 2. Stenhouse, S. A., Plernsub, S., Yanola, J., Lumjuan, N., Dantrakool, A., Choochote, W., and Somboon, P. (2013) Detection of the V1016G mutation in the voltage-gated sodium channel gene of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) by allele-specific PCR assay, and its distribution and effect on deltamethrin resistance in Thailand, Parasit Vectors 6, 253.

 1. Plernsub, S., Stenhouse, S. A., Tippawangkosol, P., Lumjuan, N., Yanola, J., Choochote, W., and Somboon, P. (2013) Relative developmental and reproductive fitness associated with F1534C homozygous knockdown resistant gene in Aedes aegypti from Thailand, Tropical Biomedicine : 30(4), 621-630.
 1. Lumjuan, N., Rajatileka, S., Changsom, D., Wicheer, J., Leelapat, P., Prapanthadara, L.A., Somboon, P., Lycett, G. & Ranson, H. (2011) The role of the Aedes aegypti Epsilon glutathione transferases in conferring resistance to DDT and pyrethroid insecticides. Insect Biochem Mol Biol 41, 203-209.

 1. Somwang, P., Yanola, J., Suwan, W., Walton, C., Lumjuan, N., Prapanthadara, L.A. & Somboon, P. (2011) Enzymes-based resistant mechanism in pyrethroid resistant and susceptible Aedes aegypti strains from northern Thailand. Parasitol Res 109(3):531-7.

 1. Ranson, H., Burhani, J., Lumjuan, N. & Black, W. (2010) Insecticide resistance in dengue vectors. TropIKA.net Journal 1(1).

 1. Strode, C., Wondji, C.S., David, J.P., Hawkes, N.J., Lumjuan, N., Nelson, D.R., Drane, D.R., Karunaratne, S.H., Hemingway, J., Black, W.C.t. & Ranson, H. (2008) Genomic analysis of detoxification genes in the mosquito Aedes aegypti. Insect Biochem Mol Biol 38, 113-123.

 1. Wang, Y., Qiu, L., Ranson, H., Lumjuan, N., Hemingway, J., Setzer, W., Meehan, E. & Chen, L. (2008) Structure of an insect epsilon class glutathione S-transferase from the malaria vector Anopheles gambiae provides an explanation for the high DDT-detoxifying activity. J Struct Biol. 164, 228-135.

 1. Lumjuan, N., Stevenson, B.J., Prapanthadara, L.A., Somboon, P., Brophy, P.M., Loftus, B.J., Severson, D.W. & Ranson, H. (2007) The Aedes aegypti glutathione transferase family. Insect Biochem Mol Biol 37, 1026-1035.

 1. Lumjuan, N., McCarroll, L., Prapanthadara, L.A., Hemingway, J. & Ranson, H. (2005) Elevated activity of an Epsilon class glutathione transferase confers DDT resistance in the dengue vector, Aedes aegypti. Insect Biochem Mol Biol 35, 861-871.

Post 1393 Views