กิจกรรมศูนย์.


IMG_5197

ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา จากศูนย์ชีวโมเลกุลเพื่อการรักษาและตรวจวินิจฉัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CBTD) ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัย รวมทั้งมุมมองงานวิจัยที่ทำให้เกิดการพัฒนางานวิจัยในหลายๆด้าน ซึ่ง ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยเกี่ยวกับ AOID ที่ทางศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อกำลังให้ความสนใจและกำลังดำเนินการค้นคว้าวิจัยอยู่ในปัจจุบัน

IMG_5845IMG_5841 IMG_5839 IMG_5200 IMG_5207 IMG_5209

Post 1903 Views