กิจกรรมศูนย์.


IMG20160906094001

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ทางศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ ได้เรียนเชิญ

ศ.ดร.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ มาเข้าร่วมประชุม

เพื่อแนะนำโครงการวิจัยที่ทางศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Non-communicable diseases หรือ NCD

อีกทั้งยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสวงหาแนวทางในการพัฒนางานวิจัยร่วมกันในอนาคต

IMG20160906083531

IMG20160906093736

Post 525 Views