กิจกรรมศูนย์.


DSCF2415

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

จากศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 และ พญ.ลินดา เอื้อไพบูลย์ แพทย์ประจำโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ทั้งนี้เพื่อให้ทางศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ และ ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ได้มีโอกาสหาแนวทางงานวิจัยร่วมที่ทำให้เกิดงานวิจัยต่อยอดระหว่างหน่วยงาน ที่มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

DSCF2411

DSCF2418

DSCF2416

DSCF2414

DSCF2412

Post 776 Views