ประกาศ/คำสั่ง.


ประกาศหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563