ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคีและ วช. นั้น

บัดนี้ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย (มสจท.) ได้จัดส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน (MOU) และแนวปฏิบัติการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Central Research Ethics Committee) และคณะกรรมการจริยธรรมประจำสถาบัน เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงต่อไป รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าว เป็นบันทึกข้อตกลงที่มีเนื้อหาตามฉบับที่ได้ลงนามร่วมกับ วช. มสจท. และสถาบันภาคี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

2. คณะกรรมการจริยธรรมประจำสถาบันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามภาคผนวกแนบท้ายบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ประกอบ ด้วย

1) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)

5) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดาวน์โหลดเอกสาร