สำนักงานจริยธรรมการวิจัย (Office of Research Ethics)


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5393-6148 ต่อ 360
โทรสาร 0-5393-6059