หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ


  1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือโครงการที่สถาบันฯ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัยและโครงการวิจัยของหน่วยงานอื่นที่ขอดำเนินงานที่สถาบันฯ โดยให้พิจารณาพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายใดๆ ที่อาจบังเกิดขึ้นแก่มนุษย์ อันเนื่องมาจากการดำเนินงานในโครงการวิจัยนั้นๆ
  2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงานของโครงการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาเชิงจริยธรรม