ดร.จีรัง ว่องตระกูล
โทร. 0-5393-6148 ต่อ 244
E-mail : jeerang.wongtrakul@cmu.ac.th

มี่

นางสาวอรญาพัชร์ ฉัตรวัฒน์เจริญ

โทร. 0-5393-6148 ต่อ 360

E-mail : rihes.hec@gmail.com


Camera 360

นางสาวสรัลรัศมิ์ จีระพันธ์

โทร. 0-5393-6148 ต่อ 360

E-mail : rihes.hec@gmail.com