วิธีดำเนินการมาตราฐาน (Standard Operating Procedures)

ของคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์

 

ฉบับที่ 4.5 พ.ศ. 2564

Download PDF