1.ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง การพิทักษ์สิทธิ์ สวัสดิภาพ และป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์  Download PDF


2. ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับ  การพิจารณาจากคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ Download PDF