ประชุมกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตราย
ในการวิจัยกับมนุษย์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย


ตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตราย
ในการวิจัยกับมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565

ครั้งที่  

วัน / เดือน / ปี

เวลา

กำหนดส่งเอกสาร

12

6 มกราคม 2566 13.30 – 16.30 น. 30 พฤศจิกายน 2565

ตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตราย
ในการวิจัยกับมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2566

ครั้งที่  

วัน / เดือน / ปี

เวลา

กำหนดส่งเอกสาร

1

   25 มกราคม 2566 13.30 – 16.30 น.

4 มกราคม 2566

2

22 กุมภาพันธ์ 2566 13.30 – 16.30 น.

1 กุมภาพันธ์ 2566

3

29 มีนาคม 2566 13.30 – 16.30 น.

2 มีนาคม 2566

4

26 เมษายน 2566 13.30 – 16.30 น.

31 มีนาคม 2566

5

31 พฤษภาคม 2566 13.30 – 16.30 น.

1 พฤษภาคม 2566

6

28 มิถุนายน 2566 13.30 – 16.30 น.

1 มิถุนายน 2566

7

26 กรกฎาคม 2566 13.30 – 16.30 น.

3 กรกฎาคม 2566

8

30 สิงหาคม 2566 13.30 – 16.30 น.

4 สิงหาคม 2566

9

27 กันยายน 2566 13.30 – 16.30 น.

4 กันยายน 2566

10

25 ตุลาคม 2566 13.30 – 16.30 น.

2 ตุลาคม 2566

11

29 พฤศจิกายน 2566 13.30 – 16.30 น.

3 พฤศจิกายน 2566

12

27 ธันวาคม 2566 13.30 – 16.30 น.

1 ธันวาคม 2566


Download ตารางประจำปี 2566<<<

หมายเหตุ : กำหนดวันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง