ประชุมกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตราย
ในการวิจัยกับมนุษย์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย


ตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตราย
ในการวิจัยกับมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2566

ครั้งที่  

วัน / เดือน / ปี

เวลา

กำหนดส่งเอกสาร

12

20 ธันวาคม 2566 13.30 – 16.30 น. 30 พฤศจิกายน 2566

ตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตราย
ในการวิจัยกับมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2567

ครั้งที่  

วัน / เดือน / ปี

เวลา

กำหนดส่งเอกสาร

1

   31 มกราคม 2567 13.30 – 16.30 น.

4 มกราคม 2567

2

28 กุมภาพันธ์ 2567 13.30 – 16.30 น.

2 กุมภาพันธ์ 2567

3

27 มีนาคม 2567 13.30 – 16.30 น.

4 มีนาคม 2567

4

24 เมษายน 2567 13.30 – 16.30 น.

28 มีนาคม 2567

5

29 พฤษภาคม 2567 13.30 – 16.30 น.

2 พฤษภาคม 2567

6

26 มิถุนายน 2567 13.30 – 16.30 น.

4 มิถุนายน 2567

7

31 กรกฎาคม 2566 13.30 – 16.30 น.

3 กรกฎาคม 2567

8

28 สิงหาคม 2567 13.30 – 16.30 น.

2 สิงหาคม 2567

9

25 กันยายน 2567 13.30 – 16.30 น.

2 กันยายน 2567

10

30 ตุลาคม 2567 13.30 – 16.30 น.

3 ตุลาคม 2567

11

27 พฤศจิกายน 2567 13.30 – 16.30 น.

1 พฤศจิกายน 2567

12

18 ธันวาคม 2567 13.30 – 16.30 น.

25 พฤศจิกายน 2567


Download ตารางประจำปี 2567<<<

หมายเหตุ : กำหนดวันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง