ประชุมกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตราย
ในการวิจัยกับมนุษย์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย


ตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตราย
ในการวิจัยกับมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2564

ครั้งที่  

วัน / เดือน / ปี

เวลา

กำหนดส่งเอกสาร

12

23 ธันวาคม 2564 13.30 – 16.30 น. 26 พฤศจิกายน 2564

ตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตราย
ในการวิจัยกับมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565

ครั้งที่  

วัน / เดือน / ปี

เวลา

กำหนดส่งเอกสาร

1

   27 มกราคม 2565 13.30 – 16.30 น.

5 มกราคม 2565

2

24 กุมภาพันธ์ 2565 13.30 – 16.30 น.

2 กุมภาพันธ์ 2565

3

31 มีนาคม 2565 13.30 – 16.30 น.

2 มีนาคม 2565

4

28 เมษายน 2565 13.30 – 16.30 น.

30 มีนาคม 2565

5

26 พฤษภาคม 2565 13.30 – 16.30 น.

3 พฤษภาคม 2565

6

30 มิถุนายน 2565 13.30 – 16.30 น.

1 มิถุนายน 2565

7

21 กรกฎาคม 2565 13.30 – 16.30 น.

27 มิถุนายน 2565

8

25 สิงหาคม 2565 13.30 – 16.30 น.

1 สิงหาคม 2565

9

29 กันยายน 2565 13.30 – 16.30 น.

1 กันยายน 2565

10

27 ตุลาคม 2565 13.30 – 16.30 น.

30 กันยายน 2565

11

24 พฤศจิกายน 2565 13.30 – 16.30 น.

1 พฤศจิกายน 2565

12

29 ธันวาคม 2565 13.30 – 16.30 น.

30 พฤศจิกายน 2565


Download ตารางประจำปี 2565<<<

หมายเหตุ : กำหนดวันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง