โครงการวิจัยที่ดำเนินการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ก่อนเริ่มดำเนินการจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์

เอกสารประกอบการเสนอขอพิจารณารับรองเชิงจริยธรรมการวิจัย ประกอบด้วยดังนี้


แบบฟอร์ม Download  HEC