แนวปฏิบัตินักวิจัยการขอการรับรองจากคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์ เดือน ปี ที่จัดทำ: มกราคม 2567

ฉบับภาษาไทย (Thai Version) Download PDF

ฉบับภาษาอังกฤษ (English Version) Download PDF