แนวปฏิบัตินักวิจัยการขอการรับรอง

จากคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์

 

เดือน ปี ที่จัดทำ: กุมภาพันธ์ 2566

Download PDF