แนวปฏิบัตินักวิจัยการขอการรับรอง

จากคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์

 

เดือน ปี ที่จัดทำ: สิงหาคม 2565

Download PDF