NEW.


การเสนอรายงานเบี่ยงเบนโครงการวิจัย/ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

(Protocol Deviation/Violation and Noncompliance)


เอกสารการเสนอรายงานเบี่ยงเบนโครงการวิจัย/ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกอบด้วยดังนี้

1.หนังสือบันทึกข้อความ จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรียน 
ประธานคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยัตรายในการวิจัยกับมนุษย์

*กรณีเป็นบุคคลภายนอก หนังสือขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณา จากหัวหน้าโครงการวิจัย หรือจากต้นสังกัดที่ท่านทำการวิจัย เรียน ประธานคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยัตรายในการวิจัยกับมนุษย์

2. หนังสือบันทึกภายใน (*เฉพาะโครงการวิจัยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเท่านั้น)  จากหัวหน้าโครงการวิจัยถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. แบบรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัยหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (HEC F40)

จำนวนเอกสารเสนอ:
การเสนอรายงานเบี่ยงเบนโครงการวิจัย/ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ส่งเอกสาร
 
จำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด)
ไฟล์เอกสารเหมือนต้นฉบับ ในรูปแบบ
 PDF File (**ตั้งชื่อทุกไฟล์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) ในรูปแบบ zip

 

E-mail: จัดส่ง “PDF File ในรูปแบบ zip”:
ท่านสามารถส่งเอกสารไฟล์ “PDF File ในรูปแบบ zip” ได้ที่ E-mail:
 rihes.hec@gmail.com


ท่านสามารถ Download File ทั้งหมดได้ที่นี้ —> Click <—