NEW.


การรายงานเมื่อโครงการวิจัยได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ผู้วิจัยต้องส่งรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัยภายใน 3 เดือน หลังจากโครงการวิจัยได้เสร็จสิ้นลง

เอกสารประกอบรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย ประกอบด้วยดังนี้

  1. หนังสือบันทึกข้อความ จาก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ถึง ประธาน คณะกรรมการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
  2. หนังสือบันทึกภายใน จากหัวหน้าโครงการวิจัยถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. รายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย
  4. เอกสารประกอบรายงาน เช่น ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ท่านสามารถ Download File ทั้งหมดได้ที่นี้ —> Click <

จำนวนเอกสารเสนอ:
การส่งเข้ารับการพิจารณาครั้งแรก จำนวน 1 ชุดเต็ม และไฟล์เอกสารทั้งหมดในรูปแบบ PDF File (ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) ในรูปแบบ zip/rar  

E-mail: จัดส่ง “PDF File”:
ท่านสามารถส่งเอกสารไฟล์ “PDF File” ได้ที่ E-mail: rihes.ibc@gmail.com